2022/23
Ateliér prvního ročníku je chápán jako úvodní seznámení s vlastní architektonickou tvorbou. Na rozdíl od všech ostatních ročníků je tento ateliér horizontální. Na tento semestr jsou zadávána tři témata týkající se drobnějšího charakteru architektonického úkolu až po komplexnější. Důraz je kladen na významovou část tématu. Analýza úkolu, vyhledání relevantních příkladů inspiratvních vzorů a srovnatelných prací jiných autorů, postupný vlastní návrh pod vedením pedagoga a samostatné konečné vypracování návrhu. Charakteristcký rozsah odevzdávané práce: analytcká esej, situace, půdorysy, řezy, pohledy, perspektvy a modely.
Ateliér prvního ročníku je chápán jako úvodní seznámení s vlastní architektonickou tvorbou. Ve druhém semestru jsou zadány dva až tři úkoly od jednoduché typologie až k prvnímu rodinnému domu. Opět na rozdíl od všech ostatních ročníků je tento ateliér horizontální. Analýza úkolu, vyhledání relevantních příkladů inspiratvních vzorů a srovnatelných prací jiných autorů, postupný vlastní návrh pod vedením pedagoga a samostatné konečné vypracování návrhu. Charakteristcký rozsah odevzdávané práce: analytická esej, situace, půdorysy, řezy, pohledy, perspektivy a modely.
Využití výpočetní techniky a softwarů při práci architekta a výtvarníka. Vytváření prostorových virtuálních modelů budov a objektů. Převádění modelů na výkresovou dokumentaci, včetně extrahování tabulek speciálních elementů. Práce s parametrickými, objemovými a plošnými prvky. Tvorba vlastních atypických prvků. Koordinace práce s počítačovými podklady. Nastavování výstupů, tvorba tiskových dokumentů.
Využití výpočetní techniky a softwarů při práci architekta a výtvarníka, rozšíření znalostí, práce s renderovacím softwarem. Koordinace práce s počítačovými podklady. Renderování modelů a objektů, práce s texturami, materiály, světly, nastavování prostředí. Vytváření vlastních materiálů a textur. Základy animování objektů, prostředí, světel a kamer, včetně animování parametrů jednotlivých prvků a používání speciální filtrů, efektů a výstupů. Nastavování výstupů, tvorba tiskových, rastrových a filmových dokumentů.
Využití výpočetní techniky a softwarů při práci architekta a výtvarníka. Vytváření prostorových virtuálních modelů budov a objektů. Převádění modelů na výkresovou dokumentaci, včetně extrahování tabulek speciálních elementů. Práce s parametrickými, objemovými a plošnými prvky. Tvorba vlastních atypických prvků. Koordinace práce s počítačovými podklady. Nastavování výstupů, tvorba tiskových dokumentů.
Využit výpočetní techniky a softwarů při práci architekta a výtvarníka, rozšíření znalost, práce s renderovacím softwarem. Koordinace práce s počítačovými podklady. Renderování modelů a objektů, práce s texturami, materiály, světly, nastavování prostředí. Vytváření vlastních materiálů a textur. Základy animování objektů, prostředí, světel a kamer, včetně animování parametrů jednotlivých prvků a používání speciálních filtrů, efektů a výstupů. Nastavování výstupů, tvorba tiskových, rastrových a filmových dokumentů.
Studenti jsou na základě příkladů realizací a projektů staveb významných architektů seznamováni s výtvarnými, technickými a společenskými rozměry architektury. Tyto aspekty jsou dávány do vztahu se studiem architektury na FUA a mají jim napomoci se ve zvoleném oboru co nejrychleji zorientovat. Výuka probíhá s využitm sbírky umění a architektury v Mediatéce TUL a vybraných tuzemských i zahraničních odborných serverů. Výuka je koncipována do souvislých přednáškových bloků jednotlivých vyučujících. 1-14: Historické vazby v práci architekta, zacházení s historickým dědictvím. Společenské souvislost v práci architekta. Rozdílná kulturní prostředí a jejich vliv na architekturu. Konstrukční a materiálové vazby v práci architekta. Trvale udržitelný rozvoj, energetcká úspornost budov. Přírodní prostředí a architektura. Média a architektura ? vzájemné vztahy.
Poskytnut přehledu o současném architektonickém dění. Zasadit jednotlivé architektonické scény do vzájemných a historických souvislost, aby se v nich student neorientovali jen na základě vnějších výrazových forem. Přednáškový cyklus je reakcí na aktuální dění v architektuře, nové projekty, vyhodnocené soutěže, realizované stavby a právě publikované knihy, na něž je nahlíženo z mnoha kontextů. Výuka je koncipována do interakce mezi vyučujícím a studenty. 1-14: Zadání různorodých modelových příkladů na bázi komunikace architekta v jeho prostředí. Souvislost, jež by měly refektovat současné dění a vývoj profese a komunikační prostředky. Interakce probíhá na základě zadaného referátu.. jeho komentáře vyučující a závěrečnou prezentaci, kdy jsou kladeny další otázky.