2022/23
Cílem předmětu je seznámení studentů se železobetonem jako stavebním materiálem, s možnostmi jeho využití v pozemním stavitelství a architektuře a následně seznámení s prvky železobetonových konstrukcí, s jejich dimenzováním a vyztužováním.
Cílem předmětu je seznámení studentů s navrhováním železobetonových budov a konstrukcí různých typů a účelů, včetně jejich základů. Součást předmětu jsou také základy navrhování zděných budov, včetně základů jejich rekonstrukcí.

V rámci předmětu Kovové a dřevěné konstrukce 1 jsou studenti seznámeni zejména se základy navrhování kovových (ocelových, hliníkových a nerezových) nosných konstrukcí, metodikou navrhování podle platných norem a stanovením účinků zatížení. V rámci výuky je probírána následující problematika: Historie kovových materiálů (železo, litina, ocel) a kovových konstrukcí. Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí a možnosti daného materiálu. Výroba oceli, struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí. Výroba a montáž ocelových konstrukcí. Projektování ocelových konstrukcí a stupně projektové dokumentace. Seznámení s návrhovými postupy a stanovením zatížení podle evropských norem. Návrh prvků ocelových konstrukcí pro základní případy namáhání (tah, prostý tlak, vzpěrný tlak, ohyb, smyk, kroucení). Návrh šroubových a svarových spojů. Stabilita stěn a tenkostěnné za studena tvarované prvky. Ochrana ocelových konstrukcí z hlediska koroze a požáru. Spřažené ocelobetonové konstrukce. Oceli patinující a nerezové. Zásady navrhování konstrukcí z korozivzdorných (nerezových) materiálů a z hliníkových slitin, odlišnosti při posouzení na běžná namáhání oproti běžné nízkolegované oceli z hlediska mezních stavů únosnosti i použitelnosti. Předmět dále seznamuje studenty se základy navrhování nosných konstrukcí ze skla, jeho výrobou, mechanickými vlastnostmi a druhy skla. Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí. V závěru jsou studenti seznámeni s dalšími (méně tradičními) typy a druhy materiálů užívanými pro stavební konstrukce. Zmíněny jsou plasty (polykarbonát, akryl, laminát, teflon) a dále bambus, sláma či rákos.

Předmět v první části prohlubuje znalosti získané v předmětu Kovové a dřevěné konstrukce 1. Předmět se zabývá komplexním řešením ocelových vícepatrových skeletů budov a ocelových jednopodlažních hal. V rámci výuky je dále probírána následující problematika: Zvláštnosti při návrhu vysokých budov, včetně účinků zemětřesení. Zastřešení hal velkých rozpětí, velkorozponové konstrukce - stadiony, hangáry atd., předpjaté konstrukce lanové, konstrukce pneumatické, skořepiny. Ocelové a ocelobetonové mosty a lávky, zatížení mostů a lávek a specifika jejich návrhu. Zásady návrhu stožárů, věží, technologických konstrukcí, zásobníků a nádrží. Ukázky realizovaných staveb z oceli. Doplňkové konstrukce, zejména fasády, zasklení a tepelná izolace obvodového pláště. Ve druhé části se předmět zaměřuje na dřevěné konstrukce. Historie využití dřeva a přehled použití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Spolehlivost návrhu dřevěných konstrukcí, navrhování podle mezních stavů, platné normy. Navrhování průřezů na jednotlivá namáhání a jejich kombinace. Přípoje a spoje dřevěných konstrukcí. Ochrana dřevěných konstrukcí proti požáru a proti biologické korozi. Základní nosné systémy, patrové budovy a haly. Návrh dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Dřevěné krovy, jejich historický vývoj, navrhování krovů a jejich úpravy. Dřevěné mosty, lávky, rozhledny a architektonické konstrukce. Ukázky realizovaných staveb ze dřeva.

Cílem je schopnost vyhledávání odborných informací ve vztahu k architektonické profesi, porozumění odbornému textu, ústní či písemné komunikace v oboru a prezentace vlastní práce. Předmět je převážně veden v angličtině a klade velký důraz na prezentační schopnosti a na odbornou terminologii související s povoláním architekta formou tematických, praktických a slovních cvičení.

ARCHITECTURE PRESENTATION SKILLS DEVELOPMENT

Introduction to architecture presentation. In this course, you will develop basic skills to present yourself as an individual and architecture professional. You will learn about selecting, editing, organizing, and narrating both visual and textual information to support and express the main features and ideas of your design project. You will learn how to upload and share your design portfolio online. We will also discuss together diverse architecture media, specialized web portals, print archizines, magazines, or books. We will look at the specifics of exhibiting architecture in a gallery space. And finally, you will compete in teams with your colleagues to prepare the best contemporary architecture exhibition ever!

Cílem předmětu je seznámení studentů se základy obecné a inženýrské geologie, s geotechnickými riziky při výstavbě a se základními geotechnickými problémy v oboru zemních prací a zakládání staveb.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy stavební mechaniky a statiky stavebních konstrukcí v rozsahu staticky určitých rovinných stavebních konstrukcí. V zimním semestru budou probrány operace se silami v rovině, průřezové veličiny a statické řešení staticky určitých konstrukcí v rovině.
Cílem předmětu je v návaznosti na předmět Statika stavebních konstrukcí 1 seznámit studenty se základy pružnosti a pevnosti, se vzpěrným tlakem štíhlých prutů a se staticky určitými rovinnými příhradovými konstrukcemi.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy statiky stavebních konstrukcí v rozsahu staticky určitých rovinných konstrukcí.