2022/23
Cílem předmětu je seznámení studentů se železobetonem jako stavebním materiálem, s možnostmi jeho využití v pozemním stavitelství a architektuře a následně seznámení s prvky železobetonových konstrukcí, s jejich dimenzováním a vyztužováním.
Cílem předmětu je seznámení studentů s navrhováním železobetonových budov a konstrukcí různých typů a účelů, včetně jejich základů. Součást předmětu jsou také základy navrhování zděných budov, včetně základů jejich rekonstrukcí.
Cílem je schopnost vyhledávání odborných informací ve vztahu k architektonické profesi, porozumění odbornému textu, ústní či písemné komunikace v oboru a prezentace vlastní práce. Předmět je převážně veden v angličtině a klade velký důraz na prezentační schopnosti a na odbornou terminologii související s povoláním architekta formou tematických, praktických a slovních cvičení.

ARCHITECTURE PRESENTATION SKILLS DEVELOPMENT

Introduction to architecture presentation. In this course, you will develop basic skills to present yourself as an individual and architecture professional. You will learn about selecting, editing, organizing, and narrating both visual and textual information to support and express the main features and ideas of your design project. You will learn how to upload and share your design portfolio online. We will also discuss together diverse architecture media, specialized web portals, print archizines, magazines, or books. We will look at the specifics of exhibiting architecture in a gallery space. And finally, you will compete in teams with your colleagues to prepare the best contemporary architecture exhibition ever!

Cílem předmětu je seznámení studentů se základy obecné a inženýrské geologie, s geotechnickými riziky při výstavbě a se základními geotechnickými problémy v oboru zemních prací a zakládání staveb.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy stavební mechaniky a statiky stavebních konstrukcí v rozsahu staticky určitých rovinných stavebních konstrukcí. V zimním semestru budou probrány operace se silami v rovině, průřezové veličiny a statické řešení staticky určitých konstrukcí v rovině.
Cílem předmětu je v návaznosti na předmět Statika stavebních konstrukcí 1 seznámit studenty se základy pružnosti a pevnosti, se vzpěrným tlakem štíhlých prutů a se staticky určitými rovinnými příhradovými konstrukcemi.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy statiky stavebních konstrukcí v rozsahu staticky určitých rovinných konstrukcí.