2022/23
Proudění kapalin a plynů v dlouhých potrubích , úzkých mezerách, v tryskách a difuzorech, definice účinností trysek a difuzorů. Proudění v plynovém ejektoru, definice účinnosti. Místní a třecí ztráty, výpočty potrubních sítí. Tepelné výměníky - bilanční rovnice, Reynoldsovo a Nusseltovo číslo. Diferenciální a integrální tvary základních bilančních rovnic proudění tekutiny, rovnice kontinuity, toku hybnosti, toku energie a toku entropie. Základní vlastnosti tekutin, stlačitelnost, viskozita, povrchové napětí. Laminární a turbulentní proudění, energetická kaskáda v turbulentním proudění, turbulentní kinetická energie, disipace, turbulentní vazkost, rozdělení modelů turbulentní vazkosti. Základy výpočtů v programu ANSYS-Fluent, podmínky konvergence, analýza výsledků, modelování proudění v blízkosti stěn, podmínka hodnoty y+.
Zaměření Bakalářského semináře vyplývá z vědeckovýzkumné činnosti katedry nebo z průmyslového zadání. Jedná se o praktická řešení zcela individuálního charakteru.
Základní vlastnosti tekutin, hydrostatika, relativní rovnováha, hydrodynamika nevazké a vazké nestlačitelné tekutiny, laminární a turbulentní proudění, hydraulické ztráty, proudění plynů a par, dynamické účinky proudu tekutiny, zařízení pro dopravu a stalčování tekutin.
Předmět popisuje základní znalosti v oblasti termomechaniky a problematiky sdílení tepla aplikovaných především na technické vědy strojního zaměření. Věnuje se otázkám aplikace termodynamických procesů v návrhu zařízení, pochopení funkce a vyjádření účinností procesů a strojů.
Termodynamické vlastnosti reálných látek. Energetické a entropické tvary Gibbsových fundamentálních rovnic a využití vlastností energetických funkcí pro popis termodynamických vlastností. Termodynamické vlastnosti v průběhu fázových změn. Termodynamické vlastnosti ideálních a reálných směsí. Aplikace postupů řešení na technické problémy.