2022/23
Proudění kapalin a plynů v dlouhých potrubích , úzkých mezerách, v tryskách a difuzorech, definice účinností trysek a difuzorů. Proudění v plynovém ejektoru, definice účinnosti. Místní a třecí ztráty, výpočty potrubních sítí. Tepelné výměníky - bilanční rovnice, Reynoldsovo a Nusseltovo číslo. Diferenciální a integrální tvary základních bilančních rovnic proudění tekutiny, rovnice kontinuity, toku hybnosti, toku energie a toku entropie. Základní vlastnosti tekutin, stlačitelnost, viskozita, povrchové napětí. Laminární a turbulentní proudění, energetická kaskáda v turbulentním proudění, turbulentní kinetická energie, disipace, turbulentní vazkost, rozdělení modelů turbulentní vazkosti. Základy výpočtů v programu ANSYS-Fluent, podmínky konvergence, analýza výsledků, modelování proudění v blízkosti stěn, podmínka hodnoty y+.
Zaměření Bakalářského semináře vyplývá z vědeckovýzkumné činnosti katedry nebo z průmyslového zadání. Jedná se o praktická řešení zcela individuálního charakteru.
Základní vlastnosti tekutin, hydrostatika, relativní rovnováha, hydrodynamika nevazké a vazké nestlačitelné tekutiny, laminární a turbulentní proudění, hydraulické ztráty, proudění plynů a par, dynamické účinky proudu tekutiny, zařízení pro dopravu a stalčování tekutin.
The aim of the course is to provide systematic knowledge of experimental and measuring techniques in engineering as well as in research and development.
This subject presents the basic information about power engineering and power machines. The designers approach to selected power machines is used. That means not only the good understanding of the machine theory and characteristics, but the calculation of basic dimensions, the choice of appropriate materials and so on.
Předmět popisuje základní znalosti v oblasti termomechaniky a problematiky sdílení tepla aplikovaných především na technické vědy strojního zaměření. Věnuje se otázkám aplikace termodynamických procesů v návrhu zařízení, pochopení funkce a vyjádření účinností procesů a strojů.
Termodynamické vlastnosti reálných látek. Energetické a entropické tvary Gibbsových fundamentálních rovnic a využití vlastností energetických funkcí pro popis termodynamických vlastností. Termodynamické vlastnosti v průběhu fázových změn. Termodynamické vlastnosti ideálních a reálných směsí. Aplikace postupů řešení na technické problémy.