2022/23
Seminář je zejména přípravou na bakalářskou práci a na obhajobu bakalářské práce.
Cílem předmětu je seznámit studenty s experimentálními metodami užívanými v oboru technické mechaniky, způsoby jejich realizace a vyhodnocení naměřených dat.
Předmět je dalším kurzem klasické mechaniky, následuje po Mechanice I - Statice. Kinematika zkoumá mechanický pohyb v prostoru a čase bez ohledu na hmotnost a působící síly. Zabývá se kinematikou bodu a tuhého tělesa. Uvádí do problematiky analýzy mechanismů.
Předmět se zabývá fyzikálním a matematickým pochopením základů teorie vibrací a jejich aplikacemi. Představuje a systematickým způsobem postupy, které lze snadno aplikovat na analýzu vibrací mechanických a konstrukčních systémů.
Subject deals with explanation of physical and mathematical principles of theory of vibration and their applications. The subject systematically presents approaches which are possible to apply easily to analysis of vibration of mechanical systems and structures.
Úvod do mechaniky kontinua. Vektory, tenzory a operace s nimi. Kinematika deformace. Bilanční zákony termodynamiky. Konstitutivní vztahy.
Předmět navazuje na základní znalosti získané v kurzu Pružnost a pevnost 1, které dále rozšiřuje o analýzu 3D napětí a deformací. Předmět zprostředkuje hlubší pochopení komplexních napěťově-deformačních stavů vznikajících v tělesech a buduje pevný základ pro pokročilé přístupy navrhování součástí strojů a konstrukcí na základě moderních experimentálních a numerických metod.