2022/23
Studenti budou seznámeni se základními postupy a kroky při zpracování odborného tématu, počínaje vyhledáváním zdrojů a odborných poznatků, rešeršemi odborné literatury, způsoby definování výzkumného problému, kvalitativními a kvantitativními metodami analýz a hodnocení shromážděných dat a poznatků, přes kritickou analýzu textů až po zásady písemného zpracování odborných textů a základy rétoriky pro odborná vystoupení. Pozornost bude věnována i zásadám etiky vědecké práce. Výuka bude probíhat především formou zadávání dílčích úkolů a diskuzí nad zpracovávanými texty a bude prohloubena vybranými přednáškami z dějin vědy, z hermeneutiky a teorie poznání. Studenti se zaměří i na specifická témata spojená s vlastní dizertační prací a získají základní orientaci o odborných pramenech, vážících se na tuto práci. K tomu budou moci využít i individuálních konzultací. Na závěr studenti zpracují fiktivní (zjednodušenou) žádost o grant GA ČR na téma vlastní závěrečné práce, aby tak prokázali schopnost jasně definovat téma a metody doktorské práce, prokázali přehled po relevantní literatuře a dosavadním stavu bádání v dané oblasti i schopnost stanovit časový harmonogram. Zkouška proběhne formou ústní obhajoby této "žádosti o grant". Absolvování tohoto předmětu bude podmínkou připuštění k 1. kolokviu.
Předmět studentům představí vybraná témata z perspektivy humanitních a společenskovědních oborů, zejména filozofie, sociologie a sociální geografie, a okrajově i některých dalších disciplín jako psychologie, kulturní a sociální antropologie. Kurz obohatí technické a umělecké vzdělání v oblasti architektury a urbanismu o hlubší pochopení širšího kulturního a sociálního kontextu tvorby; o poznání, že tvorba hmotného prostředí (stavby, města, krajiny) vždy souvisí i s určitou hierarchií hodnot a strukturou společnosti, s dynamikou sociálního a ekonomického vývoje a jeho vlivem na teritoriální uspořádání sídel, regionů a krajiny. Kurz má za cíl ve studentech probouzet větší pocit kulturní a sociální odpovědnosti. Kurz nabízí studentům takový vhled do společenskovědních oborů, aby byli připraveni navázat spolupráci s příslušnými odborníky a využít jejich přínos pro řešení architektonických a urbanistických úkolů. Kurz proto nabídne základní orientaci v tematickém zaměření vybraných oborů a jejich metodách. Především se však zaměří na témata, která mají obzvláštní relevanci pro aktuální architektonickou a urbanistickou tvorbu. K takovým patří např.: - Místo, prostor, region, krajina - Urbanizace a vnitřní uspořádání měst - Vývoj měst a regionů s důrazem na závislost na zvolené cestě - Sociální nerovnost, sociální nespravedlnost a sídelní segregace - Moc rozhodovat: preference, kapitál, instituce, diskurz - Postsocialistické urbánní transformace - Fenomenologie a vnímání prostředí - Etika a architektura - Strukturalismus v kulturní antropologii a architektuře - Frankfurtská škola a kritická teorie architektury Formou výuky budou přednášky střídané semináři, s diskuzí nad vybranými odbornými texty. Volba témat bude přizpůsobena zaměření dizertační práce studentů. Závěrečnou práci, která bude sloužit jako základ zkoušky z předmětu, zpracuje student písemně a bude se v ní věnovat analýze tématu své plánované dizertační práce z pohledu vybraného humanitního nebo sociálně vědního oboru
Předmět bude zaměřen na rozvoj teoretického uvažování prostoru a místa v architektuře a umění. Budou podrobně zkoumány přístupy filozofů, teoretiků architektury, architektů a umělců a dalších osobností relevantních oborů. Důraz bude kladen také na historický kontext daných úvah. Cílem je hlubší schopnost čtení prostředí a schopnost teoreticky reflektovat důsledky konkrétních realizací. Výuka bude probíhat částečně formou přednášek, částečně diskuzemi nad vybranými texty a uměleckými či architektonickými díly. Kromě samotné obsahové podstaty bude důležitá praxe formulovat a rozvíjet argumentaci. Předmět bude ukončen ústní zkouškou, kdy student bude muset prokázat pochopení tématu, schopnost orientace v základní literatuře a její kritické zhodnocení. Případně spojit teoretické reflexe s konkrétními realizacemi.