2023/24
Ošetřovatelská praxe je koncipována jako praktický předmět, probíhá podle plánu praktické výuky na vysoké škole formou blokové výuky (přičemž jeden blok trvá vždy nejméně 1 týden). Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb a v domácím prostředí pacientů teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem teoreticko-praktických disciplín v odborných učebnách školy. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Uskutečňuje se formou přímé či nepřímé péče o pacienty, v souladu s platnou právní úpravou a podle plánu praxe v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb a v domácím prostředí pacientů. Výuka probíhá pod vedením zdravotnických pracovníků oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studenti zaznamenávají činnosti, výkony a ostatní aktivity ošetřovatelské praxe do Deníku odborné praxe, který připravuje vysoká škola. Deník odborné praxe obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praxe. Pracoviště poskytovatele zdravotních a sociálních služeb pro výuku odborné praxe splňují splňovat požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. Subjekty zajišťující výuku s poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb mají praktickou výuku smluvně zajištěnou. Ošetřovatelské praxi předchází výuka odpovídajících teoretických předmětů.
Předmět je základní součástí komplexu teoreticko-praktických předmětů studijního plánu. Předmět Odborná praxe 3 umožňuje studentům rozšiřovat nabyté vědomosti a dovednosti v podmínkách klinických pracovišť získané studiem teoretických a teoreticko-praktických předmětů v učebnách a laboratořích. Student si v rámci odborné praxe osvojí vědomosti, dovednosti a postoje zejména v oblasti poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy, dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví, zápisů do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů, práce s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb, poskytování informací pacientovi v souladu se svou odbornou způsobilostí, motivace a edukace jednotlivců, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe, opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace, vykonávání činností z hlediska radiační ochrany, aplikování léčivých přípravků nutných k provedení výkonů trávicím traktem, dýchacími cestami, formou podkožních, kožních a intramuskulárních injekcí a dále v oblasti zavádění periferních žilních katétrů.
Předmět je základní součástí komplexu teoreticko-praktických předmětů studijního plánu. Předmět umožňuje studentům aplikovat nabyté teoretické znalosti a praktické dovednosti v podmínkách klinických pracovišť získané studiem teoretických a teoreticko-praktických předmětů. Cílem předmětu je osvojení a zdokonalení praktických dovedností a návyků vedoucí k dosažení profilu absolventa pro provádění specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Dále pak naučit studenty samostatnosti, odpovědnosti a začlenění do zdravotnického týmu na klinickém pracovišti.