2023/24
Seminář je zejména přípravou na bakalářskou práci a na obhajobu bakalářské práce. Obsah předmětu budou tvořit tematické celky: 1. Formální požadavky na BP, téma koncept práce 2. Zásady pro vypracování BP. 3. Právní ochrana výsledků. 4. Odborná literatura, citace a forma uvedení do BP. 5. Práce s literaturou, elektronické databáze. 6. Struktura BP. 7. Originalita práce. 8. - 13. Rešerše bakalářské práce. 14. Obhajoba rešerše bakalářské práce, prezentace dosavadních znalostí.
Předmět je zaměřen na problematiku pohonů a předkládá základní přehled o principech přenosu výkonu tekutinovými mechanismy a na příkladech seznamuje s funkcí vybraných typů hydraulických a pneumatických pohonů. Přednášková část obsahuje následující témata: Základní pojmy, tekutiny a jejich vlastnosti. Přenos energie, bilance výkonů, disipace a tepelný výpočet. Skladba obvodů, prvky a převodníky. Vlastnosti a charakteristiky pohonů. Provozní stavy a řízení pohonů. Témata budou doplněna jak výpočtovou částí ve cvičeních, tak i řešením laboratorních úloh. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu bude vypracování semestrální práce.
Předmět ukazuje strojírenství jako jeden z technických vědních oborů. Podává pohled na těsnou souvislost úrovně techniky a poznání přírodovědných zákonitostí, zabývá se různými technologickými odvětvími a naukami o strojích a prezentuje strojní fakultu jako výukovou i vědecko-výzkumnou instituci pro rozvoj strojírenství.
Předmět je zaměřen na bezdemontážní diagnostiku strojů. Studenti se seznámí se spektry vibrací, kepstry vibrací, mohutností vibrací, určení příčin nadměrných vibrací, budícími frekvencemi, přejímkou strojů, provozními tvary kmitů, experimentální modální analýzou a bezdemontážní termodiagnostikou. Předmět obsahuje témata o měření hluku, metody snižování hluku a zjišťování akustických materiálových vlastností jako jsou akustická pohltivost a přenosový útlum. Laboratorní praktika budou zaměřena především na měření a analýze vibrací strojů a zařízení.
The course focuses on the diagnosis of non-assembled machines. Diagnosis is mainly based on the measure-ment and vibration analysis of machines and equipment. Students will learn the vibration spectra, vibration cepstrum, vibration severity, determine the causes of excessive vibration, excitation frequencies, machines taking over, operating deflection shapes of oscillations, experimental modal analysis and termodiagnosis without disassembly. The subject contains the basics of noise measurement, noise reduction and detection of acoustic material properties such as acoustic absorption and transmission attenuation.