Předmět si klade za cíl studenty seznámit se základy organické chemie - zejména se základní nomenklaturou (včetně prostorové izomerie) a dále pak s reaktivitou jednotlivých funkčních skupin. Velký důraz je kladen na pochopení základních reakčních mechanismů v organické chemii. Cvičení pak formou příkladů reakčních schémat prohlubují znalosti probírané na přednáškách.