Studenti si osvojí základní pojmy a terminologii sociálně vědního výzkumu. Porozumí rozdílu mezi výzkumnými strategiemi užívanými v odlišných vědních disciplínách i v odlišných společenských institucích (např. marketingové výzkumy, výzkumy veřejného mínění). Osvojí si schopnosti tematizovat výzkumný kontext, výzkumný problém, předmět výzkumu a jeho subjekt a objekt. Získají dovednost adekvátně zvolit metodu s ohledem na formulovaný cíl výzkumu a na základě metody definovat nebo konstruovat techniku sběru dat.