Prezenční studium: 1. Úvod - co je sociologie, její vznik, předmět, funkce, struktura a vztah k ostatním vědám 2. Nástin vývoje sociologických teorií - A. Comt, K. Marx, F. Tonnies, M. Spencer, M. Weber 3. Základní paradigmata sociologické teorie - teorie konsensu (strukturální funkcionalismus, teorie sociální směny), teorie konfliktu a interpretativní sociologie (symbolický interakcionismus, fenomenologická sociologie) 4. Příroda a kultura 5. Sociální řád a jedinec - socializace, sociální interakce a komunikace, sociální role, rodina, gender 6. Potřeby, hodnoty a normy 7. Konformita a sociální kontrola, sociální instituce 8. Sociální skupiny 9. Sociální stratifikace a mobilita 10. Základy sociologického výzkumu Kombinované studium: Kurz seznamuje studenty se základními teoriemi, které současná sociologie využívá. Základem je osvojení pojmosloví a následné pochopení vybraných teorií a oblastí, v nichž se profiluje moderní společnost. Podstatnou část kurzu tvoří výklad metod a technik sociologického výzkumu. Témata kurzu: 1. Úvod - co je sociologie, její vznik, předmět, funkce, struktura a vztah k ostatním vědám 2. Základní paradigmata sociologické teorie 3. Příroda a kultura 4. Sociální řád a jedinec - socializace, sociální interakce, role, rodina, gender 5. Sociální instituce, organizace 6. Sociální stratifikace a mobilita 7. Sociologický výzkum - vybrané postupy, metody a techniky