Přednášky: Cílem kurzu je seznámit studující s hlavními aspekty českých i světových dějin od pozdního osvícenství konce 18. stíoletí do konce první světové války. Důraz je přitom kladen na výklad dějin národních v kontextu dějin obecných. Vedle vnitro- i mezinárodněpolitických událostí je kurz věnován též důležitým hospodářským a sociokulturním změnám ve společnosti. Cílem kurzu je poskytnout studentům přehled o zrození a vývoji důležitých historických procesů v rámci evropských i mimoevropských států v 19. století, tj. v letech 1776-1914/1918, naučit se je pojímat historický proces v souvislostech a v interdisciplinárních vztazích. Důraz bude kladen na konfrontaci různých názorových proudů a historických škol; studenti budou vedeni ke sledování nejnovější odborné a populárně vědní literatury a časopiseckých studií, bude jim poskytnut dostatečný prostor, aby své poznatky mohli prezentovat, naučit se vědecky přemýšlet a formulovat vlastní názor.