V kurzu se studenti seznámí s etikou a bioetikou, jejich základními teoretickými přístupy. Předmět studenty uvede mezi základní etické problémy bioetiky, ale také specifické etické souvislosti budoucího profesního zaměření (bioinženýrství). V seminárních částech bude vedle odborných znalostí bioetiky a etiky pro bioinženýrství procvičována schopnost logické konstrukce tvrzení, argumentace a hodnotových soudů, dále schopnost diskutovat a obhajovat své názory, ať už v oblasti etických dilemat nebo při řešení myšlenkových experimentů.