Cílem kurzu je základní uvedení do problematiky studia historie. Po základním vymezení historie jako vědeckého oboru a jeho místa v rámci společenských věd následuje seznámení se strukturou historických věd, včetně organizace historických pracovišť a publikační základny (odborné časopisy, pomocná historická literatura). Velká pozornost je věnována různým typům historických pramenů a metodám historikovy práce, přičemž důraz je kladen na nověji se konstituující obory, okruhy a témata.