Základem spolupráce se studujícími je všeobecný přehled o regionální historii jako specializaci doprovázející znalost zemských dějin. Kromě výkladu koncentrovaného na minulost Libereckého kraje od středověku do roku 1918 se důraz klade na výsledky převážně německojazyčného vlastivědného výzkumu od raného novověku do počátku 20. století, jeho pracovní metody a postupy (dobové využívání pamětních knih, obecních a dalších typů kronik).