Osvojit si úvod do anorganické a organické chemie se zaměřením na reakce, procesy a látky vyskytující se běžně v životním prostředí a to jako látky přirozené či jako látky znečišťující. Porozumění běžných procesů koloběhu živin, látek a plynů a jejich vzájemné interakce. Další oblastí je popis základních znečišťujících látek životního prostředí a objasnění jejich migrace a běžných procesů jejich odstraňování.