Kursthemen

 • Allgemeines

  Stručná anotace předmětu
  V kurzu se studenti seznámí s etikou a bioetikou, jejich základními teoretickými přístupy. Předmět studenty uvede mezi základní etické problémy bioetiky, ale také specifické etické souvislosti budoucího  profesního zaměření (bioinženýrství). V seminárních částech bude vedle odborných znalostí bioetiky a etiky pro bioinženýrství procvičována schopnost logické konstrukce tvrzení, argumentace a hodnotových soudů, dále schopnost diskutovat a obhajovat své názory, ať už v oblasti etických dilemat nebo při řešení myšlenkových experimentů.
  Požadavky:
  * klasifikovaný zápočet 
  - na konci semestru studující odevzdá výpisky z přečtené literatury (email: michal.trcka@tul.cz)
  - test na konci kurzu ze znalosti obsahu seminárních textů (bude vypsáno několik termínů testu)
  Přednášky:
  1. Úvod: Úvod do odborných metod morálního uvažování.
  2. Základní etické teorie: Utilitarismus, libertarianismus, deontologická etika, komunitarismus.
  3. Bioetika: Úvod do transdisciplinárního přístupu, hlavních oblastí a témat bioetiky.
  4. Experimenty na zvířatech: Etická reflexe vztahu ke zvířatům jako k pokusným objektům.
  5. Bioetika a biotechnologie: Úvod k etické problematice nových technologií v bioinženýrství
  6. Etická dilemata tkáňového inženýrství: Základní vybraná etická dilemata v tkáňovém inženýrství.
  7. Profesní etika: Současná podoba, dilemata a výzvy profesní etiky v bioinženýrství.
  Semináře:
  Tento základní rámec bude doplněn o příspěvky studentů (prezentace/referáty), které budou zadány s ohledem na specializaci studentů.
  1. Logika a etika: Etické dilema, myšlenkový experiment a základy argumentačních dovedností.
  2. Základní etické teorie: Argumentace z pozice utilitarismu, libertarianismu, deontologické etiky, komunitarismu.
  3. Bioetika a bioinženýrství: Aplikace etických teorií na vybraná etická dilemata bioetiky a bioinženýrství.
  4. Bioetika a experimenty na lidech a na zvířatech: Morální limity experimentování s lidmi a s ostatními zvířaty.
  5. Biotechnologie: Vybrané etické problémy v oblasti využití nanotechnologií. 
  6. Etická dilemata tkáňového inženýrství: Aplikace etických teorií na vybraná etická dilemata v tkáňovém inženýrství.
  7. Profesní etika: Kritická analýza současného pohledu na etiku v biomedicínských oborech; rozbor problematických aspektů etických kodexů.


  Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

  Přírodovědný základ

  Navazuje zejména na předměty Fyzika 1, 2 a 3, Fyzika polymerů a biopolymerů, Obecná biologie, Biologie buňky a tkání I a II, Chemie polymerů a biopolymerů, Etika pro bioinženýrství

  16. Základní etické teorie, problémy bioetiky.
  17. Etická dilemata tkáňového inženýrství.
  18. Etická reflexe vztahu ke zvířatům jako k pokusným objektům.


 • 1. Normativní, deskriptivní etika a aplikovaná etika

 • 2. Bioetika / etika pro bio-inženýry

  bez seminárního textu

 • 3. Etická dilemata tkáňového inženýrství

  ÚKOL: připravit prezentaci min. na 5 min.: odpovězte v ní na tyto otázky: 

  1) Co patří mezi základní/hlavní/významná etická dilemata/otázky tkáňového inženýrství?

  2) Která z nich se týkají vašeho vlastního (budoucího) výzkumu?

  3) Co by měl obsahovat předmět etiky pro bioinženýry; co by se mělo dělat v seminární části; co byste se chtěli dozvědět, naučit apod.?

 • 4. Etická reflexe vztahu ke zvířatům jako k pokusným objektům

  ÚKOL: připravit prezentaci min. na 5 min.

  Prostudujte a kriticky zhodnoťte následující dva texty a odpovězte na otázku: Do jaké míry a jakým konkrétním způsobem tyto etické otázky souvisí s testováním tkáňových nosičů? • 5. Design citlivý na hodnoty

  Doplněný materiál - kniha Value Sensitive Design (2019) je pouze pro zájemce, pro případnou potřebu dohledání detailů a příkladů z praxe.

 • DOPORUČENÁ LITERATURA