2020/21

Vazba vzrůstající spotřeby paliv a energie na znečišťování životního prostředí. Uhlí a jeho těžba. Uhelné a atomové elektrárny. Štěpení a syntéza atomů. Skleníkový efekt a globální oteplování. Sluneční energie a její aktivní a pasivní využití. Výroba tepla a elektrické energie. Nízkoenergetické a pasivní domy. Tepelná čerpadla všech druhů. Energie z biomasy. Energie z větru.

Světlo v budovách - návrh a posouzení budov z hlediska osvětlení a proslunění. Hygienické, technické, architektonické, estetické, provozní souvislosti denního osvětlování v budovách. Legislativní požadavky na denní osvětlení a proslunění budov, způsoby jejich stanovení měřením, výpočtem a počítačovou simulací.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou poruch a rekonstrukcí staveb, a to převážně se zaměřením na nosné konstrukce staveb. Přednášky se zabývají jak otázkami poruch a rekonstrukcí staveb historických, tak i staveb moderních. U moderních konstrukcí je výklad členěn podle výchozích materiálů a technologií použitých pro nosné konstrukce (zděné konstrukce, monolitické a montované železobetonové konstrukce, dřevěné konstrukce, kovové konstrukce).

Státní zkouška z pozemního stavitelství má za úkol prověřit rozsah a kvalitu znalostí studentů v daném oboru. Student musí zejména prokázat orientaci v oboru, celkový přehled o této značně komplexní problematice. Nutnou podmínkou pro její zvládnutí je orientace ve výchozích disciplínách: stavební mechanice, stavební fyzice a nauce o materiálech.