Předmět seznamuje se základními statistickými nástroji a metodami, používanými při zpracování dat. Věnuje se soustavě popisných charakterstik, obsahuje úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky, zahrnuje rovněž analýzu závislostí a analýzu časových řad.