2021/22
Vazba vzrůstající spotřeby paliv a energie na znečišťování životního prostředí. Uhlí a jeho těžba. Uhelné a atomové elektrárny. Štěpení a syntéza atomů. Skleníkový efekt a globální oteplování. Sluneční energie a její aktivní a pasivní využití. Výroba tepla a elektrické energie. Nízkoenergetické a pasivní domy. Tepelná čerpadla všech druhů. Energie z biomasy. Energie z větru.
Základní orientace v problematice realizace staveb. Rekapitulace základních technologií stavebních prací. Technicko organizační problematika přípravy staveb z pohledu zhotovitele stavby i investora.
The first part of the building structure lectures. Type of load bearing structure of the buildings. Fundamental division of civil engineering buildings: hall, multi and single-storey constructions and large-span buildings. Subsoil conditions, geological investigations, excavations and types of foundations. Expansion joints and structures of staircases.

Třetí část kmenových přednášek pozemního stavitelství. Zaměřuje se na obalové konstrukce budov (obvodové a střešní pláště). Materiály pro obvodové pláště. Probírá se rovněž aktuální problematika zateplování budov, vč. Souvisejících otázek vlhkosti. Difúzně otevřené a uzavřené obvodové pláště. Syndrom nemocných budov. Pláště budov zvláštního určení. Hydroizolační systémy podzemí staveb (ochrana budov proti vodě a vlhkosti). Komínová a ventilační tělesa. Zásady dilatování objektů pozemních staveb. Nosné konstrukce halových staveb a jejich specifické rysy. Klasifikace halových staveb.

Čtvrtá část kmenového cyklu přednášek pozemního stavitelství. Zaměřuje se na kompletační konstrukce a materiály. Probírají se i specifické technologie a řemeslné dovednosti, spojené s prováděním kompletačních konstrukcí. Protipožární vybavení, zdravotní nezávadnost, protiradonová opatření.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou poruch a rekonstrukcí staveb, a to převážně se zaměřením na nosné konstrukce staveb. Přednášky se zabývají jak otázkami poruch a rekonstrukcí staveb historických, tak i staveb moderních. U moderních konstrukcí je výklad členěn podle výchozích materiálů a technologií použitých pro nosné konstrukce (zděné konstrukce, monolitické a montované železobetonové konstrukce, dřevěné konstrukce, kovové konstrukce).
Předmět Technická infrastruktura budov a měst definuje pojem technických zařízení budov a technické infrastruktury v urbanizovaném území, vymezuje její kategorie a funkce. Zabývá se způsoby, uložením, materiálovým zabezpečením a dalšími specifiky jednotlivých vedení. Definuje a zohledňuje ochranná a bezpečnostní pásma při návrhu rozvodů technické infrastruktury. Zaměřuje se na popis a funkčnost jednotlivých vedení technické infrastruktury. Zabývá se hospodařením s energiemi, zvláštní důraz je přitom kladen na jejich úspory a zapojení alternativních zdrojů energie. Seznamuje se systémy zásobování vodou, jednotnými a oddílnými odvodňovacími systémy a rozebírá energetické systémy sídla, včetně odpadového hospodářství a návrhu "inteligentního území". Nabyté vědomosti se aplikují při samostatném posouzení vybrané části urbanizovaného území, které se nejprve analyzuje a dále posuzuje a případně navrhuje - vodní hospodářství v celém cyklu a zjišťuje se stávající energetická zátěž tohoto území.
Cílem výuky je získat základní přehled a dovednosti při navrhování systémů TZB v objektu pro účely architekta. Získat přehled o dimenzích jednotlivých rozvodů, možnosti a způsobu jejich vedení a koordinace v rámci objektu. Ujasnit si napojení objektu na vedení vnější technické infrastruktury, případně využít lokální zdroje energií. Výuka bude rozdělena do dvou bloků : 1. Přednášky: studenti získají základní teoretické informace o profesi 2. Cvičení: studenti aplikují znalosti z přednášek na konkrétní zadání. Zimní semestr : Vyučuje se problematika Zdravotní techniky ( Zásobování objektu vodou, způsoby odvodnění objektu a zásobování plynem ), dotace 3 hodiny. Kombinace přednášek a cvičení. Praktické vyzkoušení návrhu rozvodů TZB bude realizováno na projektu rodinného domu. Konzultace Hodnocení předmětu: Předmět bude ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je docházka, odevzdané a schválené úlohy 1. - 3. (1 - Voda, 2 - Kanalizace, 3 - Plyn ). Úlohy budou ohodnoceny a k tomuto hodnocení se přihlédne při závěrečné klasifikaci předmětu. Teoretické znalosti budou prověřeny závěrečným testem.
Vyučuje se problematika Vytápění, vzduchotechniky ( včetně základů chlazení ) a základy rozvodu elektřiny, dotace 3 hodiny. Kombinace přednášek a cvičení. Praktické vyzkoušení návrhu rozvodů TZB bude realizováno na projektu rodinného domu ( pokračování zimního semestru ) a občanské stavby.
Seznámení se s energetickým hodnocením budov, jejich zatříděním a možnostmi dosáhnutí požadované energetické třídy nebo zlepšení stávajícího stavu zapojením alternativních zdrojů energie. Výuka bude koncipována jako přednáškový blok a následná implementace informací na zvolený objekt ( novostavba, rekonstrukce ? rozlohově menší objekt ). Důraz bude kladen nejen na aplikaci technologií do objektu, ale hlavně na práci architekta při návrhu energeticky úsporného objektu - na orientaci, tvarovém návrhu objektu, materiálovou volbu a zapracování prvků tzv. pasivní solární architektury ( těžké akumulační konstrukce, Trombeho stěny, předsazené stěny?. ). Výstupem bude samostatný projekt studentů, kde informace z přednášek prakticky využijí při návrhu nebo posouzení zvoleného objektu ? tzn. objekt navrhnou, tepelně-technicky zatřídí, energeticky posoudí a provedou pouze orientační kalkulaci nákladů, aby přibližně věděli, jaká je návratnost vložené investice.