Studenti se seznámí s jednotlivými poruchami chování, možnostmi jejich vzniku, prevence a formami nápravy. Podrobně jsou uvedeni do systému výchovných zařízení a získají informace o aktuálních trendech vývoje v péči o jedince s poruchami chování. Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem péče o osoby s problémovým chováním a osoby s poruchami chování v souvislostech historického vývoje etopedie jako speciálněpedagogického oboru.