Zákony

Příklady odkazů a bibliografických citací různých zdrojů pro KSS FP TU v Liberci

Zákony


Zákon v tištěné podobě – ve sbírce zákonů

Př.:

Bibliografické citace:

Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 61, s. 2902–2916. ISSN 1211-1244.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, částka 190, s. 10262–10324.

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Zákon č. 206/2009 Sb., čl. I, odst. 3).

… (Zákon č. 206/2009 Sb., čl. I, odst. 2–9).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165, odst. 2, písm. b).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165, odst. 2, písm. b–e).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 166, odst. 2–6).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165–171).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. běžným řezem písma název citovaného zákonu,

2. předložka „In:“,

3. kurzívou text: „Sbírka zákonů České republiky“,

4. rok vydání citovaného zákonu ve Sbírce zákonů České republiky,

5. částka, ve které citovaný zákon vyšel,

6. rozsah stran, na kterých se citovaný zákon ve Sbírce zákonů České republiky nachází, např.: s. 10262–10324 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník),

7. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

8. tečka.

Pozn.: v odkazech na zákony se neuvádějí konkrétní stránky, nýbrž entity, na které jsou zákony děleny: paragrafy, resp. články, odstavce, písmena. Pokud citujeme z více písmen, odstavců, paragrafů apod., tak se uvádí rozsah (např. písm. b–e). Jestliže citujeme celou vyšší entitu – např. celý odstavec, již neuvádíme entitu nižší – písmeno. Viz příklady výše.


Zákon v elektronické podobě

Př.:

Bibliografické citace:

Zákon č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2009, částka 61, s. 2902–2916 [vid. 11. 2. 2010]. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/sb061-09-pdf.aspx

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2004, částka 190, s. 10262–10324 [vid. 13. 8. 2011]. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky [online]. 2004 [vid. 22. 9. 2010]. Dostupné z: http://portal.gov.cz/wps/WPS_PA_2001/jsp/download.jsp?s=1&l=563%2F2004

Možná podoba odkazů na tyto zdroje v textu:

… (Zákon č. 206/2009 Sb., čl. I, odst. 3).

… (Zákon č. 206/2009 Sb., čl. I, odst. 2–9).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165, odst. 2, písm. b).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165, odst. 2, písm. b–e).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 166, odst. 2–6).

… (Zákon č. 561/2004 Sb., § 165–171).

… (Zákon č. 563/2004 Sb., § 5, odst. 1, písm. b, c).

… (Zákon č. 563/2004 Sb., § 5, odst. 2).


V bibliografické citaci musí být v následujícím pořadí a formě uvedeno:

1. běžným řezem písma název citovaného zákonu,

2. předložka „In:“,

3. kurzívou text: „Sbírka zákonů České republiky“,

4. v hranaté závorce se uvádí typ nosiče zdroje, v případě webových stránek tu má být: … [online],

5. rok vydání citovaného zákonu ve Sbírce zákonů České republiky,

6. částka, ve které citovaný zákon vyšel, pokud tento údaj není k dohledání, neuvádí se,

7. rozsah stran, na kterých se citovaný zákon ve Sbírce zákonů České republiky nachází, např.: s. 10262–10324 (mezi číslicemi musí být pomlčka, ne spojovník), pokud tento údaj není k dohledání, neuvádí se,

8. pokud je u zdroje uvedeno datum poslední aktualizace, uvádí se mezi hranatou závorkou s „[online]“ a hranatou závorku s datem citování zdroje touto formou: … [online]. Aktualizováno 16. 12. 2009 [vid. 13. 8. 2011]. …,

9. v hranaté závorce datum citování zdroje, datu citování musí předcházet zkrácená podoba slova „viděno“ = „vid.“: … [vid. 13. 8. 2011], (pozn.: tvar zápisu data může být i jiný – ale v celém seznamu použitých zdrojů musí být jednotný, např.: 13. 8. 2011, 13.08.2011, 13. srpna 2011, 2011-08-13),

10. ISSN (International Standard Serial Number), příp. ISBN (International Standard Book Number) – uvádí se pouze, pokud jej zdroj má,

11. místo dostupnosti, realizuje se to textem: „Dostupné z:“, za kterým následuje URL (Uniform Resource Locator) pro přesnou lokalizaci daného zdroje, např.: „http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf“.

Pozn.: v odkazech na zákony se neuvádějí konkrétní stránky, nýbrž entity, na které jsou zákony děleny: paragrafy, resp. články, odstavce, písmena. Pokud citujeme z více písmen, odstavců, paragrafů apod., tak se uvádí rozsah (např. písm. b–e). Jestliže citujeme celou vyšší entitu – např. celý odstavec, již neuvádíme entitu nižší – písmeno. Viz příklady výše.